Tento projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci programu Erasmus+ Malé Partnestvá v v sektore školského vzdelávania. Obsah v tomto dokumente odráža názory autora a Európska komisia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu za tieto názory nenesú zodpovednosť.

O financovaní projektu

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

O financovaní projektu

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

Názov projektu

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

Sektor

Školské vzdelávanie

Grantová schéma

ERASMUS+ KA210-SCH – Malé partnerstvá v sektore školského vzdelávania

Skratka projektu

EDUWASTE

Číslo projektu

2022-1-SK01-KA210-SCH-000080887

Trvanie projektu

01.09.2022 – 31.08.2023

Národná agentúra organizácie žiadateľa

SK01 – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Paušálna suma projektu

60 000,00 €

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vybudovať partnerstvo medzi organizáciami zaoberajúcimi sa životným prostredím a efektívnym zlepšením aktivít v boji proti klimatickej zmene, ktoré budú zamerané na problematiku textilného odpadu ako jeden z faktorov zhoršovania životného prostredia. Cieľ spočíva v poukázaní rýchlej módy ako negatívneho prvku, ktorý svojou aktivitou zhoršuje životné prostredie a prispieva klimatickej zmene. Cieľom projektu je oslovenie čo najširšej cieľovej skupiny, v tomto konkrétnom projekte je to skupina žiakov na úrovni materských, základných a stredných škôl a edukácie so zameraním na triedenie textilného odpadu. Textilný odpad je v súčasnosti nedostatočne propagovaný v rámci zelených projektov i zelených škôl. Vytvorením kvalitného vzdelávacieho procesu, prednáškových cyklov, môžeme osloviť veľmi širokú skupinu žiakov, kde v rámci cielene vedených edukačných krokov môžeme dosiahnuť zmeny v ich postoji k tomuto typu odpadu a to hlavne návykmi pri nakupovaní, vnímaním fast fashion ako najväčšieho producenta textilného odpadu a tiež dopadov na životné prostredie. Hlavný cieľ bude spočívať vo vybudovaní návykov k triedeniu textilného odpadu a predchádzanie jeho nadbytočnej tvorbe v školskom veku, na úrovni materských, základných a stredných škôl. Zapojením zahraničného partnera a partnera zo Slovenska dôjde k spolu vytvoreniu významnej edukačnej pomôcky v podobe dokumentárneho filmu, k implementácii hlavnej myšlienky projektu aj cieľovej skupine v zahraničí, kde táto výchova pokrivkáva za inými vzdelávacími aktivitami separovania triedeného odpadu. Hlavný cieľ efektívne nadväzuje na stanovenú prioritu projektu životné prostredie a boj proti zmene klímy. Zo samotného názvu vyplýva daná prepojenosť edukačnej aktivity so životným prostredím a hlavným potvrdením danej spojitosti budeme dosahovať vložením vedecko výskumných analýz textilného odpadu a jeho vplyvu na životné prostredie, ktorú bude zastrešovať skúsený partner v oblasti vedy a výskumu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Od samotného vzniku textilu po jeho užívanie až konečný stav skončenie na skládke odpadu, toto všetko bude premietnuté do edukačného procesu v spojitosti negatívneho alebo pozitívneho vplyvu na životné prostredie. Pretože je veľmi dôležité poukázať na to aký bude mať vplyv činností, ktoré vytvárame, na efektívny boj proti zmene klímy. Je dôležité, aby poslucháč pochopil túto spojitosť v edukačnom procese a nechápal iba jednu stranu problému nevytvárať veľké množstvo textilného odpadu, ale aby chápal aj zmysel a dopad jeho činnosti alebo nečinnosti na životné prostredie a boj proti zmene klímy.

Zapojené organizácie

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

Slovenská republika, OID E10290396, koordinátor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská republika, OID E10208910, partnerská organizácia

POTEX s.r.o.

Česká republika, OID E10290401, partnerská organizácia

2023 Ekocharita © Všetky práva vyhradené